Tin nóng
Đoàn kết quốc tế theo Di chúc của Bác Hồ

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề đoàn kết. Những lời căn dặn của Người trong Di chúc về đoàn kết quốc tế là định hướng quan trọng cho quan hệ đối ngoại của ...
Vai trò lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị 87 năm (1858-1945) của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế gần 1.000 năm, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa ...