Tin nóng
Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử (Website) Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang
Ngày: 20.09.2022
Thời gian qua Trang thông tin điện tử (Website) Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang (Liên hiệp), hoạt động tương đối ổn định, được các phóng viên, biên tập viên báo, đài Kiên Giang và có nhiều công tác viên quan tâm cộng tác, kịp thời đưa tin bài viết và hình ảnh hoạt động của Liên hiệp tỉnh đến với bạn đọc và quần chúng nhân dân trên mạng xã hội. Trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covicd- 19 kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động của Liên hiệp, hạn chế nắm bắt thông tin tuyên truyền, thậm chí có lúc bị gián đoạn. Đến ngày 07 tháng 04 năm 2022, được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động số 15/GP, chấp thuận Trang thông tin điện tử (Website) Liên hiệp tỉnh Kiên Giang, chính thức hoạt động và cấp địa chỉ tên miền.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử (Website) Liên hiệp tỉnh Kiên Giang. Trên trang thông tin điện tử: (tên miền: http://Kufo.vn/; Email: Lienhiepkg@kufo.vn), vừa qua Chủ tịch Liên hiệp tỉnh đã có Quyết định số 229/QĐ-LH ngày 13/09/2022 về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử và ban hành quy chế hoạt động. Ban Biên tập được kiện toàn có 05 thành viên, do ông Tô Văn Dân - Phó Chủ tịch Liên hiệp tỉnh làm Trưởng ban, ông Nguyễn Xuân Quang – Tổng Thư ký Liên hiệp tỉnh làm Phó Trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo, công chức của một số phòng, Ban trực thuộc. Ban Biên tập có nhiệm vụ ổn định tổ chức xây dựng, vận hành và phát triển Trang thông tin điện tử của Liên hiệp tỉnh; quản lý, kiểm duyệt thông tin, tổ chức biên tập và đưa nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử Liên hiệp tỉnh theo đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả.

       

Ban biên tập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật và các chức năng, nhiệm vụ hoạt động của cơ quan, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Liên hiệp tỉnh, xây dựng Quy chế hoạt động cụ thể với tình hình hoạt động của cơ quan, trên nguyên tắc quy định được cho phép…Phối hợp chặt chẽ với các cộng tác viên chuyên nghiệp và không chuyên để thu thập tin, bài viết và hình ảnh minh họa thêm phong phú. Đồng thời  phân công trách nhiệm rõ ràng với tất cả các thành viên và giao chỉ tiêu cho các phòng, Ban thuộc lãnh vực phụ trách, nhiệm vụ được phân công và các đoàn thể cơ quan viết tin, bài thường xuyên để đăng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.

Ban Biên tập theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, biên tập các tin, bài để đăng lên Trang thông tin điện tử của cơ quan kịp thời; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Liên hiệp tỉnh về nội dung tin, bài đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử. Đảm bảo các lĩnh vực, chuyên mục trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan đều có bài viết hoặc văn bản; không để trống chuyên mục làm ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm công nghệ thông tin năm 2022 của cơ quan. Tích cực đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Kiên Giang với bạn bè quốc tế. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, thực hiện theo Chỉ thị số 12 CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Quán triệt thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng ta thúc đẩy việc mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài hướng về đất nước, đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nước ta với các nước. Nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu và thông tin đối ngoại của Liên hiệp…

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên Trang thông tin điện tử trong thời gian tới, rất mong nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân và sự tham gia của các cá nhân, đóng góp về trí tuệ và vật chất để phát huy sức mạnh tổng hợp, từng bước thực hiện phương châm “ngoại giao nhân dân là sự nghiệp của toàn dân”. Với một tập thể quyết tâm, đoàn kết trên dưới một lòng, chắc chắn rằng Ban biên tập Trang thông tin điện tử Liên hiệp tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa để xứng đáng với lòng tin của lãnh đạo, của nhân dân./.

TÔ VĂN DÂN, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghi tỉnh Kiên Giang