Hủy tìm
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chi tiết
1 40/2013/QĐ-TTg Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 2017/7/10 Chi tiết
2 2586 /QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2017 2013/10/31 Chi tiết