Tin nóng

 
 
  Hủy tìm
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chi tiết
1 Số: 539/UBND -VHXH V/v thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới 12/4/2020 Chi tiết
2 Số: 1039-CV/TU Thực hiện Chỉ thị 38 của BBT về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong tình hình mới 21/02/2020 Chi tiết
3 Số 80/2020/NĐ-CP Nghị Định Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 08/7/2020 Chi tiết
4 Số: 1225/QĐ-TTg Quyết định Về việc ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phí chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025 17/9/2019 Chi tiết
5 Số: 1895/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành chương trình về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020 - 2025 13/8/2020 Chi tiết