Hủy tìm
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chi tiết
1 40/2013/QĐ-TTg Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 2017/7/10 Chi tiết
2 2586 /QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2017 2013/10/31 Chi tiết
3 1039-CV/TU Thực hiện Chỉ thị 38 của BBT về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các TCHN trong tình hình mới 2020/02/21 Chi tiết
4 Số: 539/UBND -VHXH V/v thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới 2020/4/12 Chi tiết
5 Số 1039-CV/TU Thực hiện Chỉ thị 38 của BBT về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong tình hình mới 2020/02/21 Chi tiết