Tin nóng
Triển khai công việc sau Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày: 17.11.2023
Sau khi kết thúc Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.
Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV,
 nhiệm kỳ 2023-2028 
Thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Nhằm quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức nắm vững các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm hành động và xác định rõ nhiệm vụ, chức năng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang để tham mưu tổ chức, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đề ra; động viên đảng viên, công chức, viên chức vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Nghị quyết của Ban Chấp hành Đại hội Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Thường trực Liên hiệp hữu nghị nghe thông qua báo cáo tại buổi họp
Sau Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028, xây dựng và ban hành các văn bản sau:
- Hoàn chỉnh các văn bản đã được Đại hội biểu quyết thông qua gồm: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ III (2018-2023) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Liên hiệp; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa III; Báo cáo tổng kết công tác Kiểm tra khóa III; Báo cáo tài chính của Liên hiệp khóa III; Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời báo cáo ngay với cơ quan lãnh đạo, chức năng về kết quả Đại hội Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 phê duyệt.
- Xây dựng Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp nhiệm kỳ 2023-2028. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm.
Các văn bản này là cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống tại địa phương, đơn vị.                  
Bành Muội