Tin nóng
Hội nghị Giao ban trực tuyến với 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành phố năm 2024
Ngày: 22.04.2024
Nhằm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW; Kết luận Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023; Nghị quyết số 303/NQ-LHHN-ĐCT ngày 29/01/2024 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và nhằm phổ biến, chia sẻ thông tin, định hướng hoạt động của 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành phố (Liên hiệp địa phương).
Sáng ngày 19/4/2024, tại Hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến với 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành phố. Tham dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Việt Nam; Toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động thuộc các ban, đơn vị của Cơ quan Thường trực và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các đồng chí lãnh đạo của Liên hiệp 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có gần 500 đại biểu của Liên hiệp tại các địa phương. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang (Liên hiệp) có đồng chí Trần Chí Dũng, Chủ tịch Liên hiệp; đồng chí Đặng Hoàng Diễn, Phó Chủ tịch Liên hiệp; đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Tổng Thư ký Liên hiệp; các đồng chí trưởng, phó, phòng ban Liên hiệp cùng tham dự.
Các đồng chí dự tại điểm cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết: đây là lần đầu tiên Liên hiệp hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến với 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành phố cho tất cả cán bộ, công chức, người lao động thuộc các ban, đơn vị của Cơ quan Thường trực và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cùng tham dự. Đây là Hội nghị có tính chất rất quan trọng, nêu rõ được 10 trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nổi bậc nhất là triển khai, công tác củng cố tổ chức bộ máy từ trung ương tới địa phương; tập trung kiện toàn lại hệ thống, cách thức chia sẻ Bộ nhận diện, bộ văn bản, tài liệu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đổi mới tư duy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho Liên hiệp tỉnh, thành phố; tăng cường định hướng, phối hợp, chia sẻ thông tin trong toàn hệ thống; tạo điều kiện về các mặt chính sách, thiết bị đãi ngộ còn bất cập, vướng mắc của một số Liên hiệp địa phương.
 Đại diện cho Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, triển khai Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 9 khóa VI (nhiệm kỳ 2019-2024) trong Quý I/2024; Thông tin về những việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua nhằm mục đích củng cố tổ chức, hệ thống và hỗ trợ hoạt động của các địa phương; Báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và xây dựng hệ thống; kế hoạch tập huấn đối với các Liên hiệp địa phương; Báo cáo chia sẻ Bộ phận nhận diện, bộ văn bản, tài liệu mẫu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 
Theo như kết quả báo cáo tại hội nghị Giao ban trực tuyến nêu rõ 10 trọng tâm cụ thể là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Phối hợp tổng kết kết luận 98-KL/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, rà soát việc thể chế hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác đối ngoại nhân với Liên hiệp Việt Nam, đề xuất chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện về cơ chế và chế độ chính sách với hệ thống Liên hiệp Việt Nam; Củng cố hệ thống tổ chức từ Trung ương tới địa phương, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan Thường trực và các tổ chức thành viên, tăng cường công tác định hướng, phối hợp, chia sẻ thông tin trong toàn hệ thống, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân chuyên trách; Tiếp tục đổi mới mạnh mẻ tư duy, cách tiếp cận, phương thức tổ chức và nội dung hoạt động đối ngoại, chủ động tham mưu, kiến nghị, chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao ở trong và nước ngoài, bám sát, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đối ngoại năm 2024 được phê duyệt; Vẽ bản đồ hệ thống đối tác, duy trì, củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống, mở rộng và xây dựng mạng lưới đối tác mạnh, có uy tín và mở rộng ở các khu vực, mở rộng và tham gia hiệu quả vào các cơ chế địa phương, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, khoa học, công nghệ, y tế, thể thao; Nâng cao hiệu quả hợp tác, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức PCPNN, chủ động nắm bắt, kiến nghị, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức PCPNN, củng cố quan hệ với các tổ chức PCPNN đa dạng đối tượng vận động, tích cực tranh thủ tổ chức PCPNN cho công tác vận động chính trị, đối ngoại, tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế lần thứ V, tổng kết chương trình quốc gia; Đẩy mạnh, mở rộng kênh thông tin đối ngoại, chia sẻ thông tin thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan đối ngoại, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, ứng dụng công nghệ hiện đại, xu hướng truyền thông mới, đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, triển khai Đề tài “hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới về đề xuất giải pháp cho Việt Nam”, xây dựng bộ tài liệu “cơ sở lý luận và thực hiện về công tác đối ngoại nhân dân ở nước ta”, biên tập và tái bản lần thứ 3 cuốn sách “lịch sử hình thành và phát triển của Liên hiệp Việt Nam; Tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2024; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Liên hiệp Việt Nam.
Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại nhân dân trong thực hiện 3 mục tiêu: Tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của đất nước...
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mang tính đặc thù của Liên hiệp địa phương, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, công tác đào tạo,…..để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các Liên hiệp địa phương. Trong đó những vấn đề các đại biểu đặc biệt quan tâm là những vấn đề nóng, quan trọng liên quan đến vị thế, vai trò của tổ chức Liên hiệp, cần được thể chế hóa rõ ràng và hướng dẫn thực hiện nhất quán, tạo điều kiện cho các Liên hiệp địa phương hoạt động và phát triển. 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đoàn Chủ tịch Liên hiệp Việt Nam đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của đại diện Liên hiệp các địa phương và cũng nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới, Liên hiệp Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn nữa, tập trung làm việc với các cơ quan có liên quan để thông qua được đề án về tổ chức của Liên hiệp; Lãnh đạo Liên hiệp Việt Nam cần tăng cường gặp gỡ các tỉnh để cùng quan tâm, tháo gỡ các khó khăn đối với hoạt động của địa phương; bên cạnh đó cũng sẽ xem xét, nghiên cứu, triển khai việc góp ý kiến về những vấn đề quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân một cách hợp lý và có hiệu quả; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; Củng cố hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, tăng cường định hướng, phối hợp, chia sẻ thông tin trong toàn hệ thống; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại nhân dân; Nhận diện, định vị, mở rộng mạng lưới đối tác; …Cũng nhân hội nghị này, đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động nhân Hội nghị Giao ban với 52 Liên hiệp tỉnh, thành phố.
 
                                                                                    Kim Thi