Dự án “Đào tạo nghề đan lục bình và hỗ trợ tín dụng nhỏ” cho phụ nữ nghèo xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
Ngày: 14.03.2019
Xã Định Hoà (huyện Gò Quao) là 01 trong số 11 xã của Việt Nam được chọn thí điểm xây dựng mô hình xã nông thôn mới theo Nghị quyết hội nghị TW 7, khóa X của Đảng cộng sản Việt Nam. Xã Định Hoà cách trung tâm TP.Rạch Giá khoảng 40 Km có diện tích tự nhiên là 5119,02 ha, trong đó đất nông nghiệp 4770,97 ha.
DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ TÀI TRỢ
 
PHẦN I: TÓM TẮT DỰ ÁN
 

1. Tên dự án: “Đào tạo nghề đan lục bình và hỗ trợ tín dụng nhỏ” cho phụ nữ nghèo xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

2. Cơ quan đề xuất: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang.

          Địa chỉ: 48 ThànhThái – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang

      Điện thoại & Fax: (84) 077 3874 828
Website: www.kufo.vn Email: lienhiepkg@kufo.vn   

3. Cơ quan thực hiện dự án: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang.

4. Địa điểm dự án: xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

5. Tổ chức tài trợ: …………………………………………………………………

6. Mục đích dự án: Tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho phụ nữ nghèo.

7. Người hưởng lợi: Phụ nữ nghèo, gia đình và cộng đồng

8. Thời gian thực hiện dự án: 1 năm

9. Kinh phí xin tài trợ: 300.000.000 đồng

 

PHẦN II: THÔNG TIN TỔNG QUAN

1. Vị trí địa lý: Xã Định Hoà (huyện Gò Quao) là 01 trong số 11  của Việt Nam được chọn thí điểm xây dựng mô hình  nông thôn mới theo Nghị quyết hội nghị TW 7, khóa X của Đảng cộng sản Việt Nam. Xã Định Hoà cách trung tâm TP.Rạch Giá khoảng 40 Km có diện tích tự nhiên là 5119,02 ha, trong đó đất nông nghiệp 4770,97 ha.

2.Về dân số:  xã có 3.551 hộ với 16.967 nhân khẩu, trong đó dân tộc Khmer chiếm 63%. Hiện nay xã có 10 ấp, có 397 hộ nghèo chiếm 10,45%, 504 hộ cận nghèo.

3. Về kinh tế: Là xã vùng sâu của huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, có đông đồng bào dân tộc Khmer, hộ nghèo chiếm tỷ lệ còn cao. Kinh tế hộ gia đình toàn xã thu nhập bằng nghề nông nghiệp là chính, lúa, hoa màu, chăn nuôi và một số buôn bán nhỏ.

Nhìn chung đời sống của đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, đời sống nhân dân thu nhập thấp, bên cạnh đó trình độ dân trí còn rất thấp, đa số người dân thiếu vốn và phương tiện sản xuất.

4. Những khó khăn tồn tại:

          - Là một xã thuộc vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc, kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, còn ảnh hưởng tập quán sản xuất lạc hậu, thiếu vốn để xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp, nhất là đào tạo nghề đan lục bình.

          - Do chuyên canh cây lúa, phụ thuộc vào thời tiết và giá cả thị trường. Không có ngành nghề phụ, về nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi yếu do thiếy vốn. Đời sống nông dân chậm phát triển. Những mong ước thực sự của người dân ngoài vốn còn mong có mô hình đào tạo nghề đan lục bình, trong thời gian nông nhàn, để cải thiện đời sống của gia đình và xã hội.

PHẦN III: MÔ TẢ DỰ ÁN
1. Các mục tiêu của dự án:

          Thông qua việc dạy nghề đan lục bình và hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo nhằm cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập, đặt biệt là tạo việc làm cho phụ nữ tận dụng thời gian nông nhàn, đồng thời tăng thu nhập, nâng cao năng lực cho phụ nữ địa phương tự quản lý bền vững mô hình kinh tế của gia đình. Từ đó xóa được hộ nghèo ở cơ sở.

          - Mở 05 lớp dạy nghề đan lục bình cho 200 phụ nữ nghèo không có việc làm tại xã Định Hòa huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

          - Hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho 120 hộ gia đình.

2. Nội dung hoạt động dự án

          Khảo sát các hộ phụ nữ nghèo là đối tượng của dự án và thành lập mỗi nhóm từ 15 đến 20 người nhóm viên và bầu ra đại diện trưởng nhóm.

          a. Về dạy nghề đan lục bình:

          - Khảo sát số phụ nữ nghèo

          - Mở 4 lớp tập huấn

          - ……………………..

          b. Về hỗ trợ vốn:

          - Địa phương sẽ phối hợp với nhà tài trợ lựa chọn 120 hộ gia đình

          - Hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho 120 phụ nữ nghèo

          -…………………….
3. Đối tượng hưởng lợi:

          Trực tiếp là trên 200 hộ nghèo trong tổng số 397 hộ nghèo được học nghề và có việc làm ổn định, đặt biệt là có sự tham gia quản lý trực tiếp của phụ nữ. Góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo.

          Gián tiếp là phụ nữ nghèo không có việc làm và cộng đồng.

4. Sự tham gia đóng góp của địa phương và cộng đồng.

          - Sự hợp tác của địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi, cùng xây dựng và quản lý mô hình dự án.

          - Tham gia tập huấn và hỗ trợ các đào tạo của chương trình.

          - Thực hiện và nhân rộng các mô hình một cách có hiệu quả trong cộng đồng.

          - Cùng tham gia thực hiện hướng đến tính bền vững của dự án.

5. Ngân sách dự án: 300.000.000 đồng (100% của nhà tài trợ)

          (có bản dự trù chi tiết kèm theo)

 
PHẦN IV
CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
 
1. Cơ chế quản lý thực hiện:

          - Ban quản lý dự án: Gồm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, UBND huyện Gò Quao và Hội phụ nữ huyện Gò Quao.

          - Ban điều hành xã: Gồm UBND xã và Hội Phụ nữ xã, có họp và báo cáo mỗi quý. Trong đó giao cho Hội phụ nữ huyện và xã trực tiếp quản lý số tiền vay của từng hộ.

          - Đánh giá giai đoạn: Ban quản lý sẽ bàn bạc và thống nhất chọn thời điểm thích hợp và thông báo cho tổ chức tài trợ đến giám sát và hỗ trợ.

2. Kế hoạch thực hiện dự án:

          - Dự kiến từ tháng ……/2010 đến tháng …./2011 kết thúc dự án ở giai đoạn I, thu hồi vốn và tiếp tục mở rộng sang giai đoạn II tại các địa phương khác trong huyện.

3. Chế độ báo cáo:

          Hội Phụ nữ huyện sẽ tiến hành giám sát và có báo cáo định kỳ ba tháng một lần gửi cho nhà tài trợ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghi tỉnh về tiến độ thực hiện dự án tiến độ giải ngân, những rủi ro gặp phải trong thời kỳ báo cáo và kiến nghị cho thời kỳ tiếp theo. Nhà tài trợ phối hợp với Liên hiệp tổ chức hữu nghi tỉnh kiểm tra tiến độ của dự án định kỳ ba tháng một lần sau khi nhận được các báo cáo của Hội Phụ nữ huyện.

PHẦN V
HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN
 
1. Hiệu quả của dự án:

          - Giúp cho chị em phụ nữ có được việc làm ổn định, tăng thu nhập và cải thiện được đời sống. Thông quan đó nâng cao vai trò của chị em phụ nữ.

          - Tạo được nguồn vốn vay không lãi suất cho cộng đồng nhằm sử dụng để phát triển kinh tế xã hội địa phương về sau.

          - Nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc quản lý, phát triển kinh tế gia đình.

          - Gây ý thức tương trợ, đoàn kết trong cộng đồng thông qua nhóm thực hiện mô hình đan lục bình.

          - Thiết lập được mạng lưới cộng tác viên các chương trình là người địa phương.

2. Tính bền vững của dự án:

          - Sau khi thực hiện dự án đạt hiệu quả sẽ nhân rộng mô hình này ở một số xã có điều kiện về cây lục bình và vùng nước ngọt.

          - Trong quá trình thực hiện dự án, đối tác cấp huyện và ban điều hành xã cùng cộng tác viên sẽ được tham quan, tập huấn để có đủ khả năng hạch toán kinh tế, quản lý dự án trong các giai đoạn tiếp theo.

          - Sau khi kết thúc giai đoạn I của dự án, tổng số vốn được thu hồi và mở rộng tiếp giai đoạn II cho các xã khác trong huyện. Đồng thời đây cũng là mô hình thí điểm nhằm giới thiệu và nhân rộng đến từng địa phương khác trong tỉnh.

      - Phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, các ngành có liên quan và chính quyền địa phương để thực hiện dự án đạt hiệu quả tốt./.

Đang Online: 1
Truy cập tháng: 126
Tổng truy cập: 25180